Policy.
Policy f?r personuppgiftsbehandling.
Policy f?r personuppgiftsbehandling

Denna policy till?mpas f?r behandling (insamling, lagring, ?verf?ring m.m.) av personuppgifter som f?rekommer inom Swedese M?bler AB, (”Swedese”). Swedese behandlar personuppgifter endast i enlighet med g?llande personuppgiftslagstiftning f?r att skydda den personliga integriteten.


Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person ?r en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis anv?ndarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som ?r specifika f?r den fysiska personens identitet.

Behandling av personuppgifter

Vi ?r transparenta med hur och varf?r personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter s?som insamling, lagring och anv?ndning.
Vi behandlar i huvudsak f?ljande personuppgifter:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik avseende privatkunder
  • Namn och kontaktuppgifter till p?g?ende aff?rskontakter
  • Namn och kontaktuppgifter till tidigare aff?rskontakter
  • Namn, personnummer, bild, ans?kningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetss?kande

Swedese behandlar inga k?nsliga personuppgifter (s?rskilda kategorier av personuppgifter).
Insamling av personuppgifter


Vi samlar i f?rsta hand in personuppgifter direkt fr?n den registrerade genom personligt m?te, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier,
Vi samlar i vissa fall in uppgifter fr?n annan ?n den registrerade, exempelvis fr?n allm?nt tillg?ngliga k?llor och fr?n tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter fr?n kreditupplysningsf?retag. N?r vi samlar in uppgifter fr?n annan ?n den registrerade underr?ttas den registrerade om behandlingen s? snart som m?jligt och senast inom en m?nad fr?n det att uppgifterna samlades in.

?ndam?len med behandlingen

Swedese behandlar enbart uppgifter f?r det ?ndam?l uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ing? och uppr?tth?lla avtalsrelationer

Vi behandlar personuppgifter i samband med f?rberedelse f?r avtal (potentiella kunder, leverant?rer eller samarbetspartners) samt f?r administration och fullg?relse av ing?ngna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverant?rer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som ?r privatpersoner behandlas f?r att uppfylla v?ra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade s?som hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garanti?renden.

Personuppgifter om aff?rskontakter registreras f?r att uppr?tth?lla en kontaktlista. Behandlingen sker p? grundval av v?rt legitima intresse av att uppr?tth?lla aff?rsrelationer och f?r att kommunicera med de registrerade. Vi bed?mer som utg?ngspunkt att detta intresse ?verv?ger de registrerades intresse av skydd f?r sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart f?r det avsedda ?ndam?let och endast s? l?nge som den registrerade ?r en aff?rskontakt till Swedese.

Behandling av personuppgifterna ?r n?dv?ndiga f?r att vi ska kunna l?mna anbud och fullg?ra ?taganden enligt avtal.

Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Swedeses rutiner.

Rekrytering

Swedese behandlar personuppgifter som inh?mtas i samband med rekryteringsf?rfaranden.

Det kan f?rekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Swedese n?rst?ende f?retag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och v?ra samarbetspartners under den tid det ?r n?dv?ndigt med h?nsyn till f?r att genomf?ra rekryteringsf?rfarandet.

Vid rekryteringsf?rfaranden ges s?kande m?jlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inf?r kommande rekryteringsbehov. Den s?kande kan n?r som helt ?terkalla ett s?dant samtycke. N?r den registrerade inte l?ngre samtycker till att Swedese behandlar personuppgifterna inf?r kommande rekryteringsf?rfaranden raderas uppgifterna.

Marknadsf?ring

Swedese behandlar e-postadresser f?r att genomf?ra direktmarknadsf?ring av bolagets produkter. Uppgifterna behandlas p? grundval av v?rt legitima intresse av att uppr?tth?lla en kontaktlista, uppr?tth?lla aff?rskontakter och f?r att kommunicera med den registrerade som en aff?rskontakt. Vi bed?mer som utg?ngspunkt att dessa legitima intressen ?verv?ger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Utveckling och f?rb?ttring av Swedeses produkter

Vi behandlar korrespondens och feedback r?rande bolagets produkter, k?p och anv?ndargenererade data s?som klick- och bes?kshistorik, tekniska data r?rande enheter som anv?nds samt information om interaktion med Swedese s?som uppgifter om hur l?nge sidor har bes?kts och hur sidor har n?tts. Uppgifterna behandlas p? grundval av v?rt legitima intresse av att kunna utveckla och f?rb?ttra bolagets produkter och system samt f?r statistik?ndam?l och kvalitetsarbete. Vi bed?mer som utg?ngspunkt att detta intresse ?verv?ger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte l?ngre ?n det ?r n?dv?ndigt f?r att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter l?pande n?r de inte l?ngre ?r relevanta f?r de ?ndam?l som de har samlats in f?r. Som utg?ngspunkt inneb?r detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Swedese och den registrerades samtliga mellanhavanden ?r slutligt reglerade.

?verl?mning av personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med v?ra personuppgiftsbitr?den. V?ra personuppgiftsbitr?den behandlar personuppgifter f?r Swedeses r?kning och enligt v?ra instruktioner. Vi har personuppgiftsbitr?den som hanterar transporter och leveranser, marknadsf?ring och IT-tj?nster.


Swedeses har skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbitr?den. Enligt dessa avtal garanteras s?kerheten f?r de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbitr?det ?tar sig att f?lja v?ra s?kerhetskrav och krav r?rande internationell ?verf?ring av personuppgifter.


Vi kan komma att dela personuppgifter med leverant?rer och ?terf?rs?ljare f?r administrativa ?ndam?l avseende kunder och kontaktpersoner samt f?r direktmarknadsf?ring av Swedeses produkter. Om s?dan delning sker ?r bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga f?r personuppgifterna.


Swedese s?ljer aldrig n?gra personuppgifter till n?gon annan f?r direktmarknadsf?rings?ndam?l eller liknande. I ?vrigt l?mnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag s? kr?ver eller om den registrerade samtyckt d?rtill.

R?ttigheter

Den registrerade har r?tt att, enligt till?mplig personuppgiftslagstiftning, efterfr?ga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Swedese behandlar avseende den enskilde. Beg?ran enligt detta stycke m?ste g?ras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obeh?rig ?tkomst av personuppgifter.


Den registrerade har dessutom r?tt att, n?r som helst, beg?ra att vi r?ttar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. F?r det fall Swedese ?r skyldigt enligt lag att forts?tta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Den registrerade har n?r som helt r?tt att avregistrera sig fr?n v?rt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsf?ring. Detta kan ske genom en l?nk i utskicket eller genom att kontakta v?r kundtj?nst. Swedese kommer i s? fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter f?r detta ?ndam?l.


Informationss?kerhet och ?tg?rder

Swedese vidtar de tekniska och organisatoriska ?tg?rder som kr?vs f?r att s?kerst?lla att behandlingen sker i enlighet med g?llande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt f?r att personuppgifterna inte ska f?rloras, eller bli tillg?ngliga f?r obeh?riga.

Ansvar f?r personuppgifter

Swedese ?r personuppgiftsansvarigt f?r behandlingen av personuppgifter som sker f?r v?r r?kning och svarar s?ledes f?r att s?dan behandling ?r laglig och korrekt.
Eventuella fr?gor, synpunkter och klagom?l r?rande Swedeses hantering av personuppgifter skickas till:
info@www.mannymo.com? eller per ordinarie post
Swedese M?bler AB
Box 156
567 23 Vaggeryd
Tillsynsmyndighet - Datainspektionen
Om du anser att Swedese bryter mot g?llande personuppgiftslagstiftning har du m?jlighet att v?nda dig till Datainspektionen. P? Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du g?r tillv?ga.