Quality
Kvalitet.
H?llbar kvalitet genomsyrar allt

Varje led i v?r process – fr?n design till produktion, via materialval, ink?p, lokaler och transporter – pr?glas av idén om h?llbar kvalitet.

V?ra fabriker i sm?l?ndska Vaggeryd och ?ng ?r till exempel uppv?rmda med fj?rrv?rme respektive bergv?rme. 100 procent av den el vi anv?nder ?r CO2-neutral och klassas d?rf?r som Bra milj?val.

Vi granskar och reviderar kontinuerligt v?ra f?rpackningar och emballage f?r att s?kerst?lla att s? lite material som m?jligt anv?nds f?r att skydda m?blerna under frakten. I samma anda utv?rderar vi fortl?pande v?ra logistikl?sningar f?r att hitta de mest milj?v?nliga alternativen.

Vi l?gger ?ven stor vikt vid korrekt avfallshantering. F?r effektiv ?teranv?ndning beh?ver restprodukterna separeras fr?n varandra, och Swedeses m?bler ?r i st?rsta m?jliga m?n konstruerade s? att materialen ska kunna skiljas fr?n varandra utan n?gra speciella verktyg eller processer. Ett s?rskilt m?rkningssystem garanterar att alla ?verblivna material sorteras f?r att underl?tta f?rden genom sina respektive kretslopp. Metaller, tr?, papper, glas och plast sorteras separat och l?mnas till ?tervinning. M?let ?r att ingenting anv?ndbart ska f? g? till spillo.

Genom att vara med i olika intresseorganisationer som arbetar f?r mer h?llbara l?sningar tar Swedese ?ven ansvar f?r branschens utveckling. Vi sitter bland annat med i TMF (Tr?- och M?belf?retagen), M?belfakta, SIS (Swedish Standards Institute) och TK 391 (Sveriges expertgrupp f?r uppdatering och framtagning av standarder f?r kvalitetskontroll av m?bler), samt deltar i projekt som leds av RISE (Reseach Institutes of Sweden).

Det viktigaste bidraget till en framtid pr?glad av h?llbar kvalitet ?r ?nd? den estetiska och funktionsm?ssiga livsl?ngden p? de produkter vi producerar. Sj?lva m?blerna ?r det slutgiltiga kvittot p? att den v?l avv?gda processen generar h?llbar kvalitet.

Livsl?ngd

K?p en soffa till dina barnbarnsbarn

N?r vi talar om m?bler med h?llbar kvalitet ?terkommer vi st?ndigt till deras livsl?ngd. F?r den bara tillr?ckligt mycket k?rlek h?ller en bra m?bel betydligt l?ngre ?n ett m?nniskoliv. Den d?r stolen, bordet, hyllan eller soffan ?r inte bara en investering f?r ditt liv h?r och nu. De ?r investeringar du g?r ?t dina barn, och ?t deras barn, och deras.

M?bler med l?ng livsl?ngd beh?ver omtanke och k?rlek. De kr?ver att du l?gger lite tid p? att dammsuga och torka av dem, men det ?r en l?g insats f?r k?nslan av att ha valt en m?bel som dina barnbarnsbarn kommer att uppskatta som en klassiker.

Vissa delar av m?blerna slits f?rst?s med den dagliga anv?ndningen. P? Swedese arbetar vi i h?g utstr?ckning med formpressade tr?stommar. Den stommen, och i regel ?ven stoppningen, ?r oftast i mycket gott skick ?ven n?r kl?dseln efter l?ng och trogen tj?nst beh?ver bytas ut. D?rf?r har vi f?rsett flera av v?ra m?bler med avtagbar kl?dsel som g?r omkl?dnaden s? enkel att du sj?lv kan f?rnya m?belns uttryck.

?ven Swedese-m?bler utan avtagbar kl?dsel g?r att f?rnya. Genom programmet Swedese Repair kan du hitta en diplomerad tapetserare hos oss, eller n?ra dig. Klicka h?r.


Produktion ?r ocks? design

Produktionen av h?llbar kvalitet b?rjar inte i fabriken, utan p? ritbordet. Inte bara med gestaltningen av en fysisk produkt, utan med formgivningen av produktens hela kretslopp, inklusive dess tillverkningsprocess, ekologiska fotavtryck och kombination av separation och ?tervinning i slutet av livscykeln.

Produktionssystemet m?ste f?rst designas och kalibreras innan det kan m?jligg?ra tillverkningen av m?bler med h?llbar kvalitet. En l?ng designprocess f?reg?r produktionen, och den processen handlar lika mycket om att hitta intelligenta s?tt att f?rverkliga den aktuella designen som om sj?lva formen.

De fr?gor vi st?ller oss i den h?r fasen ?r av avg?rande vikt f?r slutresultatet. Utnyttjar vi v?ra fabrikers och leverant?rers m?jligheter maximalt? Har vi minimerat spill s? l?ngt det g?r? Finns det n?got s?tt att ?ka m?belns livsl?ngd, g?ra den l?ttare att transportera, ge den ett mindre ekologiskt fotavtryck? F?rst n?r vi har gjort alla ?ndringar som ?r n?dv?ndiga f?r att bli tillfredsst?llda med svaren l?ter vi den nya designen g? i produktion.

P? Swedese efterstr?var vi en tillverkningsprocess som genererar socialt v?rdefulla och ekonomiskt g?ngbara produkter som ?r ofarliga f?r milj?n. F?r varje ny produkt som tillverkas inleds processen med research: om vilka material som passar b?st, vilka steg som beh?ver genomf?ras i fabriken, hur metoden b?st kan effektiviseras och optimeras f?r att bli s? resurssn?l som m?jligt.

Vi formger inte bara en produkt. Vi formger produktens hela livscykel. F?rst d? blir kvaliteten h?llbar p? allvar.