Certifierat bra p? h?llbar kvalitet

M?belfakta

Tr?- och M?belf?retagen (TMF) har tagit fram detta referens- och m?rkningssystem som ska omfatta tekniska, milj?m?ssiga och produktionsetiska krav. En m?bel som lever upp till M?belfaktas tre delar m?ter kraven p? milj?v?nlighet, ?r tillverkad enligt etiska riktlinjer och f?ljer g?llande kravspecifikationer ifr?ga om kvalitet. Det s?kerst?ller en h?llbar utveckling och ger m?belproducenterna ett starkt utg?ngsl?ge s?v?l nationellt som internationellt

Vi arbetar st?ndigt b?de internt och tillsammans med externa institutioner f?r att alla v?ra material och processer ska infria v?ra h?gt st?llda f?rv?ntningar om milj?medvetenhet, livsl?ngd och socialt ansvar.

Att l?ta utomst?ende parter granska v?rt arbete ?r inget substitut f?r v?r egen interna kvalitetskontroll, men s?dana granskningar fungerar ?nd? b?de som en sorts betyg och som en p?minnelse om att v?r egen standard alltj?mt ?r h?gre ?n myndigheters och andra organisationers krav.

H?r ?r n?gra av de certifieringar Swedese arbetar med:

ISO
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) ?r ett globalt organ vars standardiseringar blivit internationellt accepterade och i dag anv?nds av n?stan alla l?nder. Swedese ?r certifierat enligt b?de ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (milj?). Det inneb?r att vi i verksamheten arbetar med dokumentation, med v?ra kunders f?rv?ntningar och med st?ndiga f?rb?ttringar f?r att uppfylla de krav som st?lls enligt respektive standard.

M?belfakta
Tr?- och M?belf?retagen (TMF) har tagit fram detta referens- och m?rkningssystem som ska omfatta tekniska, milj?m?ssiga och produktionsetiska krav. En m?bel som lever upp till M?belfaktas tre delar m?ter kraven p? milj?v?nlighet, ?r tillverkad enligt etiska riktlinjer och f?ljer g?llande kravspecifikationer ifr?ga om kvalitet. Det s?kerst?ller en h?llbar utveckling och ger m?belproducenterna ett starkt utg?ngsl?ge s?v?l nationellt som internationellt.

FSC
All tr?r?vara som k?ps in till Swedese och till v?ra leverant?rer ska vara milj?m?rkt enligt n?got av de k?nda ursprungsm?rkningarna f?r tr?r?varor. Av dessa ?r FSC (Forest Stewardship Council, ungef?r Skogsf?rvaltningsr?det) det vanligaste. FSC uppmuntrar till milj?anpassat, samh?llsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av v?rldens skogar, och certifierade f?retag f?rbinder sig att f?lja de regler som satts upp n?r det g?ller skogsbruk och sp?rbarhet.

Svanen
F?r ?ver 25 ?r sedan inledde Nordiska Ministerr?det arbetet med Svanen-m?rkningen som hj?lper konsumenter g?ra bra val f?r milj?n. Det b?rjade med papper, batterier och tv?ttmedel, men idag hittar man Svanen p? fler ?n tiotusen varor och tj?nster. Svanen utvecklar kriterier utifr?n ett livscykelperspektiv - fr?n r?vara till avfall. Ofta handlar det om att utveckla kriterier f?r produkter som anv?nds i stor m?ngd och av m?nga m?nniskor.

EU Ecolabel
Svanen har i dag s?llskap av EUs officiella milj?m?rke EU Ecolabel, mer k?nd som EU-blomman. Initierat 1992 av EU-kommissionen har m?rket en stark st?llning i de flesta europeiska l?nder, men s?rskilt i Frankrike, Italien och Tyskland. I likhet med Svanen ?r EU Ecolabel till f?r att uppmuntra industrin till milj?m?ssiga f?rb?ttringar och hj?lpa konsumenter att g?ra b?ttre val. Kravspecifikationen beskriver produkternas hela livscykler och inkluderar b?de milj?aspekter och socialt ansvar.